Szekszárdi Borvidék

Fedezd fel a Szekszárdi Borvidéket!

Adatvédelmi tájékoztató

Vevő nyilványtartása

Adatkezelés azonosítószáma: AK0002

1. Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: szekszardborvidek@tolna.net
A személyes adatok törlését ezen a címen lehet kérni: szekszardborvidek@tolna.net

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3., Cégjegyzékszáma: 17-09-007326, adószám: 21805635-2-17, weboldala: szekszardibor.com) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:
• cégnév
• cím
• e-mail cím
• név
• számlaszám
• számlavezető bank neve
• telefonszám

2.1. Adatfeldolgozók

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban
Profi-Kontír 2005 Kft.
Telefonszám: + 36 74 510 318
E-mail cím: konyveles@profikontir.hu
Postai cím: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály u. 3
Végzett tevékenység: Könyvelés
Garanciák: A feldolgozó csak a számlaadatokhoz és a munkavállalók adataihoz fér hozzá.

* * *

3. Kihez fordulhat

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Göttlinger Lilla
Telefon: +36 74 673 709
Email cím: szekszardborvidek@tolna.net

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nél: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.
Adatkezelés célja: A vásárlók adatai kezelésének célja a számla kiállítása, házhoz szállítás igénybevétele estén a szállítási cím ismerete, illetve kapcsolattartás.

5. Személyes adatok címzettjei

Az adatokat a könyvelő és a munkavállalók ismerhetik meg. A tárhelyszolgáltatónak az csak elvi lehetősége adott a hozzáférésre.

6. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés időtartama a hatályos törvényi előírások értelmében 8 év (Sztv. 169. § 1.).

7. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:
Levelezőrendszer: A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft elsődleges kommunikációja elektronikus levélben történik, ezért a legtöbb adat megtalálható a mentésben is.
Számlázó-nyilvántartó rendszer: A rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására, ezáltal védve a bizalmas adatokat. Az adatokhoz a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft kijelölt munkavállalói és a könyvelő férnek hozzá.
Mobiltelefon: A mobiltelefonokon elérhető a levelező rendszer és a kapcsolattartók adatai. A telefonok minden esetben PIN-nel védettek az illetéktelen hozzáféréssel szemben.
Hordozható számítógép: A hordozható számítógépek esetén különös tekintettel jár el a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft, csak a szükséges mennyiségű adat kerül rajtuk tárolásra. A hozzáférés jelszavas védelemmel korlátozott.
Mentés: A szerveren tárolt adatokról rendszeres biztonsági mentés készül, amit elkülönítve tárol a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:
• személyesen felveszi a kapcsolatot a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.;
• emailt küld a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft adatvédelmi tisztviselője részére a szekszardborvidek@tolna.net emailcímre;
• telefonon felveszi a kapcsolatot a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft adatvédelmi tisztviselőjével a +36 74 673 709 telefonszámon;
Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

8.1. Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-től arra vonatkozóan, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft kezeli-e a személyes adatait.
Ha a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
(i) az adatkezelés céljai;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) a kezelt személyes adatok;
(iv) címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
(v) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szem-
pontjai;
(vi) az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön
személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
(vii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

8.3. Törléshez való jog

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:
(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-re alkalmazandó jogi köte-
lezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-re ruházott köz-
hatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést),
(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes
adatait, ha
(i) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely
célból gyűjtötte vagy kezelte,
(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre,
(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték,
(iv) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft, illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

8.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft, illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
(iii) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,
(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

9. Jogsértés esetén tehető lépés

Amennyiben jogsértést észlelt a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon:
Göttlinger Lilla
Telefon: +36 74 673 709
Email cím: szekszardborvidek@tolna.net
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Emailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:
2019. november 27.