Szekszárdi Borvidék

Fedezd fel a Szekszárdi Borvidéket!

Adatkezelési tájékoztató

Munkavállalók adatkezelése

Adatkezelés azonosítószáma: AK0001

1. Röviden

Személyes adatot csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Hatósági megkeresés kivételével harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri: szekszardborvidek@tolna.net A személyes adatainak törlését ezen a címen kérheti: szekszardborvidek@tolna.net

2. Adatkezelő és a kezelt adatok

Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. (székhelye: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3., Cégjegyzékszáma: 17-09-007326, adószám: 21805635-2-17, weboldala: szekszardibor.com – továbbiakban: Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft.) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

– munkaszám

– név

– törzsszám

– munkába lépés kezdete

– TAJ-szám

– adóazonosító jel

– születési név

– anyja neve

– születési hely

– születési idő

– állampolgárság

– lakcím

– tartózkodási hely

– munkaviszony kezdete

– munkabér

– számlavezető bank neve, számlaszám

– telefonszám

– e-mail cím

– személyi ig. száma

– orvosi vizsgálat dátuma

– családi állapota

– előző munkahely adatai, be- és kilépés dátuma (kilépő papírok)

– gyermek(ek) neve (ha van)

– gyermek(ek) szül. helye (ha van)

– gyermek(ek) szül. ideje (ha van)

– gyermek(ek) TAJ-száma (ha van)

2.1. Adatfeldolgozók

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. a GDPR 28. cikke szerint csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendeletben foglalt követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban:

Profi-Kontír 2005 Kft.

Telefonszám: + 36 74 510 318

E-mail cím: konyveles@profikontir.hu

Postai cím: 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály u. 3

Végzett tevékenység: Könyvelés

Garanciák: A feldolgozó csak a számlaadatokhoz és a munkavállalók adataihoz fér hozzá.

3. Kihez fordulhat

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. adatvédelmi felelőst nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Kieszné Huszár Dóra

Telefon: +36 30 340 0736

Email: szekszardborvidek@tolna.net

4. Az adatkezelés jogalapja és célja

A címben meghatározott adatkezelés jogalapja a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nél:

Kezelt adat és Jogalap

munkaszám: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

név: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

törzsszám: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges munkába lépés

kezdete: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

TAJ-szám: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

adóazonosító jel: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges születési

név: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

anyja neve: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

születési hely: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

születési idő: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

állampolgárság: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

lakcím: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

tartózkodási hely: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

munkaviszony kezdete: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

munkabér: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

számlavezető bank neve, számlaszám: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

telefonszám: Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdeke miatt

e-mail cím: Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdeke miatt

személyi ig. száma: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

orvosi vizsgálat dátuma: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

családi állapota: Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

előző munkahely adatai, be- és kilépés dátuma (kilépő papírok): Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

gyermek(ek) neve (ha van): Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

gyermek(ek) szül. helye (ha van): Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

gyermek(ek) szül. ideje (ha van): Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

gyermek(ek) TAJ-száma (ha van): Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja : Szerződésben foglaltak teljesítése, illetve bizonyos esetekben, kapcsolattartás a munkavállalókkal.

5. A személyes adatok címzettjei

Az adatokat kizárólag az Adalkezelő személyzeti részlege és a könyvelő ismerheti meg.

6. Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelés egyégesen az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év (Tny. 99/A. § (1)), míg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az Adatkezelő a szerződés megszűnését követően 1 évig őrzi meg.

7. A kezelt adatok tárolásának helye

Az adatok a következő rendszer(ek)ben kerülnek tárolásra:

Levelezőrendszer : A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. elsődleges kommunikációja elektronikus levélben történik, ezért a legtöbb adat megtalálható a mentésben is.

Számlázó-nyilvántartó rendszer : A rendszer az adatokat egy adatbázisban tárolja. A használt alkalmazás lehetőséget ad a jogosultságok személyre szabására, ezáltal védve a bizalmas adatokat. Az adatokhoz a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kijelölt munkavállalói és a könyvelő férnek hozzá.

Mobiltelefon : A mobiltelefonokon elérhető a levelező rendszer és a kapcsolattartók adatai. A telefonok minden esetben PIN-nel védettek az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

Hordozható számítógép : A hordozható számítógépek esetén különös tekintettel jár el a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., csak a szükséges mennyiségű adat kerül rajtuk tárolásra. A hozzáférés jelszavas védelemmel korlátozott.

Mentés : A szerveren tárolt adatokról rendszeres biztonsági mentés készül, amit elkülönítve tárol a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft..

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja. A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti annak érdekében, hogy harmadik személy jogai és szabadságai ne sérüljenek.

– személyesen felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.;

– emailt küld az adatvédelmi felelős részére a szekszardborvidek@tolna.net emailcímre;

– telefonon felveszi a kapcsolatot az adatvédelmi felelőssel a +36 30 340 0736 telefonszámon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban :

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. tájékoztatást nyújt Önnek arra vonatkozóan, hogy kezeli-e személyes adatait. Ha a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

(i) az adatkezelő – és ha van, képviselője – kiléte és elérhetőségei;

(ii) ha van, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

(iii) az adatkezelés célja;

(iv) az adatkezelés jogalapja;

(v) a kezelt személyes adatok;

(vi) a személyes adatok címzettjei vagy azok kategóriái;

(vii) ha van, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás és annak adatbiztonsági garanciái; (viii) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy meghatározásának szempontjai;

(ix) az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai;

(x) az Ön hozzájárulása visszavonásának joga;

(xi) ha van, az automatizált döntés és profilalkotás logikája és következményei;

(xii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. által kezelt személyes adatainak egy másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A további másolatokért a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. díjat számíthat fel, a megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő kérések teljesítését megtagadhatja

8.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. A folyamat részeként sor kerülhet a módosítandó adat valóságtartalmának ellenőrzésére.

Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos adatot tartalmaz.

8.3. Törléshez való jog

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből vagy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést),

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha. . .

(i) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

(iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (iv) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., illetve adatfeldolgozója jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

8.4. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., illetve adatfeldolgozója a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha. . .

(i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-nek, illetve adatfeldolgozójának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli,

(iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően

8.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében, illetve jogos érdekből történő kezelése ellen, ideértve az említett két okból végzett profilalkotást is. Ebben az esetben a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ideértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. Ezt követően a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha. . .

– az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

A jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható — kérje az adatai közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósági jog nem alkalmazandó akkor, ha. . .

– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében történik;

– hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait

8.7. Visszavonáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon visszavonja, ahogy azt előzőleg megadta a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. számára. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Automatizált döntéssel kapcsolatos jog

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazható abban az esetben, ha. . .

– a döntés meghozatalát a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé;

– az Ön és a Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– az az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Utóbbi két esetben Ön jogosult arra, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

9. Jogsértés esetén tehető lépések

Amennyiben jogsértést észlel személyes adatai kezelése során, lépjen velünk kapcsolatba a következő emailcímen vagy telefonszámon:

Kieszné Huszár Dóra

Telefon: +36 30 340 0736

Emailcím: szekszardborvidek@tolna.net

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés, valamint tiltakozása elutasítása esetén a lakó- vagy tartózkodási helye, vagy az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, amely soron kívül jár el az ügyben.

A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma:

2024. február 7.